Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 28.10.2020 година

 

 1. Драгана Гелева– ЈУ Детски дом 11 Октомври
 2. Ивана Владимирова – ЈУ   Детски   дом   11 Октомври
 3. Љубица Евросимоска – ЈУ МЦСР Скопје
 4. Амела Тутиќ – ЈУ МЦСР Скопје
 5. Лиридон Бафтији – ЈУ МЦСР Скопје
 6. Наташа Тноковска –  ЈУ   за   згрижување   на   деца   со   воспитно   социјални проблеми и нарушено поведение
 7. Ермонд Мифатари– ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје
 8. Ивица Ѓорѓиевски – ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -Скопје
 9. Мартин Додевски – Црвен Крст на град Скопје (Даре Џамбаз)
 10. Тихана Обрадовиќ Чингарова – Црвен Крст  на   град Скопје  – Општина Центар
 11. Душанка Златанова – живеење со поддршка Порака
 12. Елизабета Пецова –  живеење   со   поддршка Порака
 13. Елизабета Огњанова –  живеење   со   поддршка   Порака
 14. Верица Ташева – живеење со поддршка Порака
 15. Валентина Тасева –  живеење   со   поддршка  Порака
 16. Радмила Маркова – живеење со   поддршка  Порака
 17. Радица Стојкоска – Црвен Крст   на   град   Скопје
 18. Александра Божинова – Црвен Крст на град Скопје – Општина Центар
 19. Аљма Арслани –ЈУ МЦСР Струга
 20. Маријана Тошева – ЦК Струмица
 21. Ивона Стојковска– ЈУ МЦСР Делчево
 22. Гоце Николов – живеење со поддршка Порака
 23. Кристина Николов – живеење   со   поддршка  Порака
 24. Андон Дамовски – живеење со поддршка Порака
 25. Буњамин Османи – ЈУ МЦСР Куманово
 26. Сунај Абази – ЈУ МЦСР Куманово
 27. Мартин Захариев – ЈУ МЦСР Куманово
 28. Седат Узеири – ЈУ МЦСР Велес
 29. Ѓорѓи Симов – СОС Детско село – организирано живеење со поддршка
 30. Катерина Пауновиќ – СОС   Детско  село, организирано живеење со поддршка
 31. Иванка Стоименова –  СОС Детско село, организирано живеење со поддршка