Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 28.07.2020 година

 1. Ангела Стрезовска – психолог
 2. Габриела Кркачева – социјален работник
 3. Наум Јамовски – правник
 4. Каролина Кузева – дефектолог
 5. Љупка Љубиновска – психолог
 6. Даниела Ѓорѓиевска – дефектолог
 7. Маре Амбаркова – педагог
 8. Александра Ристова – социјален работник
 9. Самир Зумбери – социјален работник
 10. Наиље Фејзулаи – правник
 11. Сања Јовановска – психолог
 12. Елена Петрушевска – социјален работник
 13. Ирина Ризова – социјален работник
 14. Александра Маркова – социјален работник
 15. Смиља Малинкова – социјален работник
 16. Митко Михов – социјален работник
 17. Благица Симовска – социјален работник
 18. Ѓилсиме Реџепи – социјален работник
 19. Глигорије Стојановски – социјален работник
 20. Ељез Рамадани – социјален работник
 21. Емилија Богдановска – социјален работник
 22. Љупка Богатиновска – социјален работник
 23. Верица Мазгански – социјален работник
 24. Наталија Митрева Митев – психолог
 25. Биљана Миловска – педагог
 26. Марија Мисирлиевска Мијоска – социјален работник
 27. Моника Стојчевска – правник
 28. Пецко Невеселов – социјален работник
 29. Петар Јанакиев – социјален работник
 30. Драган Чочков – правник
 31. Благоје Зајков – педагог
 32. Софија Ручкоманова – педагог
 33. Ѓорге Хаџитошев – правник
 34. Менче Јанчева – социјален работник
 35. Руска Митрова – социјален работник
 36. Васка Јанчев – правник
 37. Тања Попова – правник
 38. Елена Иванова – социјален работник
 39. Скендер Даци – правник
 40. Лулкуќе Спахиу – психолог
 41. Лела Далендише – социјален работник
 42. Арлинда Телќиу – психолог
 43. Симона Велиновска – социјален работник
 44. Билјана Иванова Стојановска – психолог
 45. Марија Симова – психолог
 46. Душко Михаиловски – социјален работник
 47. Борче Ристевски – социјален работник
 48. Христина Стојчевска – психолог
 49. Мишо Божиновски – дефектолог
 50. Елизабета Младеновска – дефектолог
 51. Наташа Денчевска Ѓоргиева – дефектолог
 52. Билјана Миленковска – дефектолог
 53. Панче Тофиловски – педагог
 54. Стојка Станческа – педагог
 55. Ивана Божиновска – социајлен работник
 56. Александра Мирковска – дефектолог
 57. Александра Миновска – социјален работник
 58. Даниела Насева Смилеска – социолог
 59. Слаѓана Јордановска – социјален работник
 60. Милена Урдаревиќ Цуциќ – социјален работник
 61. Силвија Анастасоска – социјален работник
 62. Кристина Копевска – социјален работник
 63. Катерина Серафимовска – социјален работник
 64. Емилија Пешевска – социјален работникСтручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 29.07.2020 година
  1. Соња Атанасовска – социјален работник
  2. Андријана Велинова – правник
  3. Елена Петрушевска – социјален работник
  4. Кристина Поповска Илијевска – социјален работник
  5. Адиле Рустеми – педагог
  6. Азби Шаќири – психолог
  7. Магдалена Савеска – правник
  8. Мелита Ристовска Ивановиќ – социјален работник
  9. Далибор Митевски – правник
  10. Магдалена Спасовска – социјален работник
  11. Драгана Пешевска – правник
  12. Христина Ангелова – психолог
  13. Небојша Маринковиќ – правник
  14. Слободанка Атанаскова – правник
  15. Катерина Димовска – социјален работник
  16. Ирина Кажиќ – социјален работник
  17. Дивна Михајловиќ – социјален работник
  18. Бистра Талеска Постоловска – психолог
  19. Игор Павловиќ – правник
  20. Татјана Арсовска – социјален работник
  21. Кристина Сиљановски – психолог
  22. Жанина Петров – социјален работник
  23. Арлинда Лимани – социјален работник
  24. Џејља Исмаиљи – социјален работник
  25. Саљихе Абдија – психолог
  26. Дејан Лазаров – социјален работник
  27. Габриела Јосифова – социјален работник
  28. Наталија Трајчова – социјален работник
  29. Љубица Иванова – психолог
  30. Љупка Јанкова – правник
  31. Слаѓа Младеновска – правник
  32. Иванка Митевска – социјален работник
  33. Гордана Трајковиќ – психолог
  34. Александра Стојановска – социјален работник
  35. Жаклина Димитриовски – социјален работник
  36. Елена Вучевска – Цоневска – дефектолог
  37. Оливера Мицкоска – психолог
  38. Весна Вељанова – социјален работник
  39. Филип Петровски – правник
  40. Цветанка Ташева – социјален работник
  41. Цанка Рутева – социјален работник
  42. Крсте Андоновски – правник
  43. Тање Тренкоска Алексоска – правник
  44. Лиљана Јорданоска – социјален работник
  45. Дејан Тошески – правник
  46. Моника Чекаловиќ – социјален работник
  47. Марија Стојкова – педагог
  48. Николина Дојчиновска – психолог
  49. Соња Цаковиќ Цветановска – педагог
  50. Томислав Ружин – социјален работник
  51. Гораст Велковски – социјален работник
  52. Фанија Блажевска – дефектолог
  53. Ана Гешовска – педагог
  54. Мујо Машовиќ – правник
  55. Магде Петровска – психолог
  56. Марија Трајкоска-Јованова – психолог
  57. Мартин Цаневски – социјален работник
  58. Дамјан Николовски – социјален работник
  59. Теодора Василевска – социјален работник
  60. Кристијан Бангиев – социјален работник
  61. Тимка Иванова – социјален работник
  62. Менка Димовска – социјален работник

   Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 30.07.2020 година

   1. Беса Љута – правник
   2. Александра Пeровска – правник
   3. Слободан Ѓорѓевски Правник
   4. Марија Исаевска – Ристовска, социјален работник
   5. Арниса Дехари Правник
   6. Александра Анѓелкоска – социјален работник
   7. Елизабета Кочовска – социјален работник
   8. Светлана Стаматовска – правник
   9. Демирша Османов – правник
   10. Даниела Стојанова Зафирова – педагог
   11. Верица Алексова – социјален работник
   12. Мери Андонова – правник
   13. Весна Панов – социјален работник
   14. Катерина Јовановска – дефектолог
   15. Катерина Николовска – правник
   16. Туника Радиќ Папацафа – педагог
   17. Весна Илиева – правник
   18. Дарко Јаковлевски – социјален работник
   19. Ерди Мехмети – психолог
   20. Стефан Кимовски – правник
   21. Кристина Симјановска – правник
   22. Арбан Берати – правник
   23. Билјана Ангеловска – социјален работник
   24. Андријана Алексоска – педагог
   25. Биљана Ангелковиќ – Антов – психолог
   26. Надица Анчевска – социјален работник
   27. Александра Досевска – социјален работник
   28. Снежана Петрушев – правник
   29. Соња Анчева – социјален работник
   30. Ељван Нанушева Али – социјален работник
   31. Наташа Лозановска – социјален работник
   32. Павле Христов – правник
   33. Билјана Стојчева – правник
   34. Елена Ѓоргиева – правник
   35. Елица Божиновска – правник
   36. Билјана Глигорова – социјален работник
   37. Едмир Тела – правник
   38. Оливера Матлиоска – социјален работник
   39. Дејан Чупетрески – социјален работник
   40. Нела Јездиќ – социјален работник
   41. Даниела Пижоска – педагог
   42. Ѓурѓица Димеска – дефектолог
   43. Елена Петреска – специјален едукатор и рехабилитатор
   44. Мевљана Метлику – психолог
   45. Ефтимија Ивановска – психолог
   46. Орхидеја Ефтимова – физиотерапевт
   47. Габриела Ѓоргиева – социјален работник
   48. Наташа Николоска – социјален работник
   49. Сузана Вељанова – психолог-
   50. Јасмина Лекоска – психолог
   51. Менче Златинова, социјален работник Црвен Крст
   52. Маре Стојменовска – Мицевска, специјален едукатор и рехабилитатор
   53. Стерја Димов – правник
   54. Драгана Максимовска Стојковски, специјален едукатор и рехабилитатор
   55. Наташа Момировска – специјален едукатор и рехабилитатор
   56. Стојанка Коцева – дефектолог
   57. Маја Темкова – дефектолог
   58. Сузана Богдановска – дефектолог
   59. Анета Стефановска – дефектолог
   60. Јасмина Илиева – социјален работник
   61. Јана Зенговска – психолог
   62. Јовица Димитријевски – педагог
   63. Елена Мерџановска – социјален работник
   64. Катерина Јошевска – социјален работник
   65. Кристина Милошеска – педагог
   66. Ервин Шиковски – педагог
   67. Весна Ѓорчева Ефтимова – правник
   68. Катерина Сенева Конева – социјален работник
   69. Жанета Стојковска – социјален работник
   70. Александра Калофова – психолог