Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 30.07.2020 година

 1. Беса Љута – правник
 2. Александра Пeровска – правник
 3. Слободан Ѓорѓевски Правник
 4. Марија Исаевска – Ристовска, социјален работник
 5. Арниса Дехари Правник
 6. Александра Анѓелкоска – социјален работник
 7. Елизабета Кочовска – социјален работник
 8. Светлана Стаматовска – правник
 9. Демирша Османов – правник
 10. Даниела Стојанова Зафирова – педагог
 11. Верица Алексова – социјален работник
 12. Мери Андонова – правник
 13. Весна Панов – социјален работник
 14. Катерина Јовановска – дефектолог
 15. Катерина Николовска – правник
 16. Туника Радиќ Папацафа – педагог
 17. Весна Илиева – правник
 18. Дарко Јаковлевски – социјален работник
 19. Ерди Мехмети – психолог
 20. Стефан Кимовски – правник
 21. Кристина Симјановска – правник
 22. Арбан Берати – правник
 23. Билјана Ангеловска – социјален работник
 24. Андријана Алексоска – педагог
 25. Биљана Ангелковиќ – Антов – психолог
 26. Надица Анчевска – социјален работник
 27. Александра Досевска – социјален работник
 28. Снежана Петрушев – правник
 29. Соња Анчева – социјален работник
 30. Ељван Нанушева Али – социјален работник
 31. Наташа Лозановска – социјален работник
 32. Павле Христов – правник
 33. Билјана Стојчева – правник
 34. Елена Ѓоргиева – правник
 35. Елица Божиновска – правник
 36. Билјана Глигорова – социјален работник
 37. Едмир Тела – правник
 38. Оливера Матлиоска – социјален работник
 39. Дејан Чупетрески – социјален работник
 40. Нела Јездиќ – социјален работник
 41. Даниела Пижоска – педагог
 42. Ѓурѓица Димеска – дефектолог
 43. Елена Петреска – специјален едукатор и рехабилитатор
 44. Мевљана Метлику – психолог
 45. Ефтимија Ивановска – психолог
 46. Орхидеја Ефтимова – физиотерапевт
 47. Габриела Ѓоргиева – социјален работник
 48. Наташа Николоска – социјален работник
 49. Сузана Вељанова – психолог-
 50. Јасмина Лекоска – психолог
 51. Менче Златинова, социјален работник Црвен Крст
 52. Маре Стојменовска – Мицевска, специјален едукатор и рехабилитатор
 53. Стерја Димов – правник
 54. Драгана Максимовска Стојковски, специјален едукатор и рехабилитатор
 55. Наташа Момировска – специјален едукатор и рехабилитатор
 56. Стојанка Коцева – дефектолог
 57. Маја Темкова – дефектолог
 58. Сузана Богдановска – дефектолог
 59. Анета Стефановска – дефектолог
 60. Јасмина Илиева – социјален работник
 61. Јана Зенговска – психолог
 62. Јовица Димитријевски – педагог
 63. Елена Мерџановска – социјален работник
 64. Катерина Јошевска – социјален работник
 65. Кристина Милошеска – педагог
 66. Ервин Шиковски – педагог
 67. Весна Ѓорчева Ефтимова – правник
 68. Катерина Сенева Конева – социјален работник
 69. Жанета Стојковска – социјален работник
 70. Александра Калофова – психолог