Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 29.07.2020 година

 

 1. Соња Атанасовска – социјален работник
 2. Андријана Велинова – правник
 3. Елена Петрушевска – социјален работник
 4. Кристина Поповска Илијевска – социјален работник
 5. Адиле Рустеми – педагог
 6. Азби Шаќири – психолог
 7. Магдалена Савеска – правник
 8. Мелита Ристовска Ивановиќ – социјален работник
 9. Далибор Митевски – правник
 10. Магдалена Спасовска – социјален работник
 11. Драгана Пешевска – правник
 12. Христина Ангелова – психолог
 13. Небојша Маринковиќ – правник
 14. Слободанка Атанаскова – правник
 15. Катерина Димовска – социјален работник
 16. Ирина Кажиќ – социјален работник
 17. Дивна Михајловиќ – социјален работник
 18. Бистра Талеска Постоловска – психолог
 19. Игор Павловиќ – правник
 20. Татјана Арсовска – социјален работник
 21. Кристина Сиљановски – психолог
 22. Жанина Петров – социјален работник
 23. Арлинда Лимани – социјален работник
 24. Џејља Исмаиљи – социјален работник
 25. Саљихе Абдија – психолог
 26. Дејан Лазаров – социјален работник
 27. Габриела Јосифова – социјален работник
 28. Наталија Трајчова – социјален работник
 29. Љубица Иванова – психолог
 30. Љупка Јанкова – правник
 31. Слаѓа Младеновска – правник
 32. Иванка Митевска – социјален работник
 33. Гордана Трајковиќ – психолог
 34. Александра Стојановска – социјален работник
 35. Жаклина Димитриовски – социјален работник
 36. Елена Вучевска – Цоневска – дефектолог
 37. Оливера Мицкоска – психолог
 38. Весна Вељанова – социјален работник
 39. Филип Петровски – правник
 40. Цветанка Ташева – социјален работник
 41. Цанка Рутева – социјален работник
 42. Крсте Андоновски – правник
 43. Тање Тренкоска Алексоска – правник
 44. Лиљана Јорданоска – социјален работник
 45. Дејан Тошески – правник
 46. Моника Чекаловиќ – социјален работник
 47. Марија Стојкова – педагог
 48. Николина Дојчиновска – психолог
 49. Соња Цаковиќ Цветановска – педагог
 50. Томислав Ружин – социјален работник
 51. Гораст Велковски – социјален работник
 52. Фанија Блажевска – дефектолог
 53. Ана Гешовска – педагог
 54. Мујо Машовиќ – правник
 55. Магде Петровска – психолог
 56. Марија Трајкоска-Јованова – психолог
 57. Мартин Цаневски – социјален работник
 58. Дамјан Николовски – социјален работник
 59. Теодора Василевска – социјален работник
 60. Кристијан Бангиев – социјален работник
 61. Тимка Иванова – социјален работник
 62. Менка Димовска – социјален работник