РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

 

 

18.08.2020 година

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Александра Досевска социјален работник (ЈУ ЦСР Пробиштип) 09:00
Каролина Кузева дефектолог  (ЈУ ЦСР Пробиштип) 09:20
Габриела Кркачева социјален работник  (ЈУ МЦСР Скопје) 09:40
Наум Јамовски правник  (ЈУ МЦСР Скопје) 10:00
Љупка Љубиновска психолог  (ЈУ МЦСР Скопје) 10:20
Даниела Ѓорѓиевска дефектолог  (ЈУ МЦСР Велес) 10:40
Маре Амбаркова педагог  (ЈУ МЦСР Велес) 12:00
Александра Ристова социјален работник (ЈУ МЦСР Велес) 12:20
Самир Зумбери социјален работник  (ЈУ МЦСР Куманово) 12:40
Наиље Фејзулаи правник (ЈУ МЦСР Куманово) 13:00
Сања Јовановска психолог  (ЈУ МЦСР Куманово) 13:20
Елена Петрушевска социјален работник  (ЈУ МЦСР Куманово) 13:40

 

 

 

 

 

  

 

18.08.2020 година

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Ирина Ризова социјален работник  (ЈУМЦСР Кавадарци) 09:00
Александра Маркова социјален работник  (ЈУМЦСР Кавадарци) 09:20
Смиља Малинкова социјален работник  (ЈУ МЦСР Кавадарци) 09:40
Митко Михов социјален работник  (ЈУ МЦСР Кавадарци) 10:00
Благица Симовска социјален работник  (ЈУ МЦСР Тетово) 10:20
Ѓилсиме Реџепи социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 10:40
Глигорије Стојановски социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 12:00
Ељез Рамадани социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 12:20
Емилија Богдановска социјален работник  (ЈУ МЦСР Штип) 12:40
Љупка Богатиновска социјален работник  (ЈУ МЦСР Штип) 13:00
Верица Мазгански социјален работник  (ЈУ МЦСР Штип) 13:20
Наталија Митрева Митев психолог  (ЈУ МЦСР Штип) 13:40

 

 

 

 

 

 

 

  

18.08.2020 година

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Милена Урдаревиќ Цуциќ социјален работник  (ЈУ Детски дом 11 Октомври  Скопје) 09:00
Мишо Божиновски дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 09:20
Елизабета Младеновска дефектолог  (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 09:40
Наташа Денчевска Ѓоргиева дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 10:00
Билјана Миленковска дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 10:20
Панче Тофиловски педагог  (СОС Детско Село – Скопје) 10:40
Стојка Станческа педагог  (СОС Детско Село – Скопје) 12:00
Ивана Божиновска социјален работник (СОС Детско Село – Скопје) 12:20
Александра Мирковска дефектолог (СОС Детско Село – Скопје) 12:40
Александра Миновска социјален работник  (СОС Детско Село – Скопје) 13:00
Даниела Насева Смилеска социолог (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје) 13:20
Слаѓана Јордановска социјален работник (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје) 13:40

 

 

 

 

19.08.2020 година

1 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Дивна Михајловиќ социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 09:00
Марија Мисирлиевска Мијоска социјален работник (ЈУ МЦСР Битола) 09:20
Моника Стојчевска правник (ЈУ МЦСР Битола) 09:40
Наташа Лозановска социјален работник  (ЈУ МЦСР Битола) 10:00
Борче Ристевски социјален работник (ЈУ ЦСР Ресен) 10:20
Христина Стојчевска психолог (ЈУ ЦСР Ресен) 10:40
Симона Велиновска социјален работник (ЈУ МЦСР Делчево) 12:00
Билјана Иванова Стојановска психолог (ЈУ МЦСР Делчево) 12:20
Марија Симова психолог (ЈУ МЦСР Делчево) 12:40
Душко Михаиловски социјален работник (ЈУ МЦСР Делчево) 13:00
Софија Ручкоманова педагог (ЈУ МЦСР Гевгелија) 13:20
Ѓорге Хаџитошев правник (ЈУ МЦСР Гевгелија) 13:40
Менче Јанчева социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија) 14:00
Руска Митрова социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија) 14:20
Васка Јанчев правник (ЈУ МЦСР Гевгелија) 14:40
Тања Попова правник (ЈУ МЦСР Гевгелија) 15:00
Елена Иванова социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија) 15:20

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2020 година

2 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Пецко Невеселов социјален работник (ЈУ ЦСР Валандово) 09:00
Петар Јанакиев социјален работник (ЈУ ЦСР Валандово) 09:20
Драган Чочков правник (ЈУ ЦСР Валандово) 09:40
Благоје Зајков педагог (ЈУ ЦСР Валандово) 10:00
Биљана Миловска педагог (ЈУ МЦСР Берово) 10:20
Скендер Даци правник (ЈУ МЦСР Дебар) 10:40
Лулкуќе Спахиу психолог (ЈУ МЦСР Дебар) 12:00
Лела Далендише социјален работник (ЈУ МЦСР Дебар) 12:20
Арлинда Телќиу психолог (ЈУ МЦСР Дебар) 12:40
Христина Ангелова психолог (ЈУ МЦСР Кавадарци) 13:00
Небојша Маринковиќ правник (ЈУ МЦСР Кавадарци) 13:20
Слободанка Атанаскова правник (ЈУ МЦСР Кавадарци) 13:40
Мелита Ристовска Ивановиќ социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово) 14:00
Далибор Митевски правник (ЈУ МЦСР Куманово) 14:20
Магдалена Спасовска социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово) 14:40
Драгана Пешевска правник (ЈУ МЦСР Куманово) 15:00
Гордана Трајковиќ психолог (ЈУ ЦСР Куманово) 15:20

 

 

 

 

 

  

19.08.2020 година

3 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Силвија Анастасоска социјален работник (ПУСЗ Феникс) 09:00
Кристина Копевска социјален работник (ПУСЗ Дабевски) 09:20
Катерина Серафимовска социјален работник (ПУСЗ Хантерс Лајф) 09:40
Емилија Пешевска социјален работник (ПУСЗ Руски) 10:00
Моника Чекаловиќ социјален работник  (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 10:20
Марија Стојкова педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 10:40
Николина Дојчиновска психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 12:00
Соња Цаковиќ Цветановска педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 12:20
Томислав Ружин социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 12:40
Гораст Велковски социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 13:00
Фанија Блажевска дефектолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 13:20
Ана Гешовска педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 13:40
Мујо Машовиќ правник (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје) 14:00
Магде Петровска психолог  (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје) 14:20
Мартин Цаневски социјален работник  (Здружение Хуманост) 14:40
Дамјан Николовски социјален работник  (Здружение Хуманост) 15:00
Менка Димовска социјален работник  (ПУСЗ Св. Петка) 15:20

 

 

 

 

 

 

  

20.08.2020 година

1 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Соња Атанасовска социјален работник (ЈУ МЦСР Велес) 09:00
Андријана Велинова правник (ЈУ МЦСР Велес) 09:20
Елена Петрушевска социјален работник (ЈУ МЦСР Велес) 09:40
Дејан Лазаров социјален работник (ЈУ МЦСР Кочани) 10:00
Габриела Јосифова социјаен работник (ЈУ МЦСР Кочани) 10:20
Наталија Трајчова социјален работник  (ЈУ МЦСР Кочани) 10:40
Љубица Иванова психолог (ЈУ МЦСР Кочани) 12:00
Љупка Јанкова правник (ЈУ МЦСР Кочани) 12:20
Слаѓа Младеновска правник (ЈУ ЦСР Кратово) 12:40
Иванка Митевска социјален работник  (ЈУ ЦСР Кратово) 13:00
Оливера Мицкоска психолог (ЈУ ЦСР Крушево) 13:20
Крсте Андоновски правник (ЈУ МЦСР Охрид) 13:40
Кристина Поповска Илијевска социјален работник (ЈУ МЦСР Гостивар) 14:00
Адиле Рустеми педагог (ЈУ МЦСР Гостивар) 14:20
Азби Шаќири психолог (ЈУ МЦСР Гостивар) 14:40
Магдалена Савеска правник (ЈУ МЦСР Гостивар) 15:00
Арниса Дехари правник (ЈУ МЦСР Тетово) 15:20
Александра Анѓелкоска социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 15:40

 

 

 

 

 

  

 

20.08.2020 година

2 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Арлинда Лимани социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 09:00
Џејља Исмаиљи социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 09:20
Саљихе Абдија психолог (ЈУ МЦСР Тетово) 09:40
Тање Тренкоска Алексоска правник (ЈУ МЦСР Прилеп) 10:00
Лиљана Јорданоска социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп) 10:20
Дејан Тошески правник (ЈУ МЦСР Прилеп) 10:40
Дејан Чупетрески социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп) 12:00
Нела Јездиќ социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп) 12:20
Даниела Пижоска педагог (ЈУ МЦСР Прилеп) 12:40
Ѓурѓица Димеска дефектолог (ЈУ МЦСР Прилеп) 13:00
Катерина Димовска социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 13:20
Ирина Кажиќ социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 13:40
Бистра Талеска Постоловска психолог (ЈУ МЦСР Скопје) 14:00
Игор Павловиќ правник (ЈУ МЦСР Скопје) 14:20
Татјана Арсовска социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 14:40
Кристина Сиљановски психолог (ЈУ МЦСР Скопје) 15:00
Елизабета Кочовска социјален работник  (ЈУ МЦСР Тетово) 15:20
Светлана Стаматовска правник  (ЈУ МЦСР Тетово) 15:40

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2020 година

3 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Теодора Василевска социјален работник (ПУСЗ Сончева Куќа) 09:00
Кристијан Бангиев социјален работник (ПУСЗ Сонце) 09:20
Тимка Иванова социјален работник (ПУСЗ Актив) 09:40
Елена Петреска специјален едукатор и рехабилитатор (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола) 10:00
Мевљана Метлику психолог (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола) 10:20
Ефтимија Ивановска психолог (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола) 10:40
Орхидеја Ефтимова физиотерапевт (ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица) 12:00
Габриела Ѓоргиева

 

социјален работник (ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица) 12:20
Марија Трајкоска-Јованова психолог (ПУСЗ Жана) 12:40
Наташа Момировска специјален едукатор и рехабилитатор (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 13:00
Стојанка Коцева дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 13:20
Маја Темкова дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 13:40
Сузана Богдановска дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 14:00
Анета Стефановска дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје) 14:20
Јасмина Илиева социјален работник  (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 14:40
Јана Зенговска психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 15:00
Јовица Димитриевски педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 15:20
Стерја Димов правник (Здружение ЕСИ НЕЛИС-Скопје) 15:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.08.2020 година

1 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Жанина Петров социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 09:00
Катерина Николовска правник (ЈУ МЦСР Скопје) 09:20
Туника Радиќ Папацафа педагог (ЈУ МЦСР Скопје) 09:40
Павле Христов правник (ЈУ МЦСР Струмица) 10:00
Билјана Стојчева правник (ЈУ МЦСР Струмица) 10:20
Елена Ѓорѓиева правник (ЈУ МЦСР Струмица) 10:40
Елица Божиновска правник (ЈУ МЦСР Струмица) 12:00
Билјана Глигорова социјален работник (ЈУ МЦСР Струмица) 12:20
Едмир Тела правник (ЈУ МЦСР Струга) 12:40
Оливера Матлиоска социјален работник  (ЈУ МЦСР Струга) 13:00
Весна Илиева правник (ЈУ МЦСР Скопје) 13:20
Дарко Јаковлевски социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 13:40
Ерди Мехмети психолог (ЈУ МЦСР Скопје) 14:00
Стефан Кимовски правник (ЈУ МЦСР Скопје) 14:20
Андријана Алексоска педагог (ЈУ МЦСР Скопје) 14:40
Кристина Симјановска правник (ЈУ МЦСР Скопје) 15:00
Арбан Берати правник (ЈУ МЦСР Скопје) 15:20
Билјана Ангеловска социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје) 15:40
Ангела Стрезовска психолог  (ЈУ МЦСР Скопје) 16:00

 

 

 

 

 

  

 21.08.2020 година

2 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Беса Љута правник (ЈУ МЦСР Тетово) 09:00
Александра Перовска правник (ЈУ МЦСР Тетово) 09:20
Слободан Ѓорѓевски правник (ЈУМЦСР Тетово) 09:40
Марија Исаевска – Ристовска социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово) 10:00
Биљана Ангеловиќ – Антов психолог (ЈУ ЦСР Пробиштип) 10:20
Надица Анчевска социјален работник (ЈУ ЦСР Пробиштип) 10:40
Снежана Петрушев правник (ЈУ ЦСР Пробиштип) 12:00
Соња Анчева социјален работник (ЈУ МЦСР Радовиш) 12:20
Ељван Нанушева Али социјален работник (ЈУ МЦСР Радовиш) 12:40
Александра Стојановска социјален работник (ЈУ МЦСР Крива Паланка) 13:00
Жаклина Димитриовски социјален работник (ЈУ МЦСР Крива Паланка) 13:20
Елена Вучевска – Цоневска дефектолог (ЈУ МЦСР Крива Паланка) 13:40
Весна Вељанова социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино) 14:00
Филип Петровски правник (ЈУ МЦСР Неготино) 14:20
Цветанка Ташева социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино) 14:40
Цанка Рутева социјален работник  (ЈУ МЦСР Неготино) 15:00
Жанета Стојковска социјален работник (ЈУ МЦСР Свети Николе) 15:20
Александра Калофова психолог  (ЈУ МЦСР Свети Николе) 15:40

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2020 година

3 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Наташа Николоска социјален работник (Црвен Крст – Општинска организација Гостивар) 09:00
Сузана Вељанова психолог (Црвен Крст – Општинска организација Неготино) 09:20
Јасмина Лекоска психолог (Црвен Крст – Општинска организација Струга) 09:40
Менче Златинова социјален работник (Црвен Крст  – Општинска организација Струмица) 10:00
Маре Стојменовска – Мицевска специјален едукатор и рехабилитатор (Црвен Крст – Општинска организација Битола) 10:20
Драгана Максимовска Стојковски специјален едукатор и рехабилитатор (Здружение ИНКЛУЗИВА) 10:40
Елена Мерџановска социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 12:00
Катерина Јошевска социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 12:20
Кристина Милошеска педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 12:40
Ервин Шиковски педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје) 13:00
Демирша Османов правник (ЈУ МЦСР Штип) 13:20
Даниела Стојанова Зафирова педагог (ЈУ МЦСР Штип) 13:40
Верица Алексова социјален работник  (ЈУ МЦСР Штип) 14:00
Мери Андонова правник (ЈУ МЦСР Штип) 14:20
Весна Панов социјален работник (ЈУ МЦСР Штип) 14:40
Катерина Јовановска дектолог (ЈУ МЦСР Штип) 15:00
Весна Ѓорчева Ефтимова правник (ЈУ МЦСР Свети Николе) 15:20
Катерина Сенева Конева социјален работник (ЈУ МЦСР Свети Николе) 15:40