РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

11.11.2020 година

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Гоце Николов правник Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 09:00
Кристина Николов социјален работник Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 09:15
Андон Дамовски социјален работник Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 09:30
Буњамин Османи правник ЈУ МЦСР Куманово 09:45
Сунај Абази правник ЈУ МЦСР Куманово 10:00
Мартин Захариев правник ЈУ МЦСР Куманово 10:15
Седат Узеири правник ЈУ МЦСР Велес 10:30
Ѓорѓи Симов психолог СОС Детско Село 10:45
Катерина Пауновиќ педагог СОС Детско Село 11:00
Иванка Стоименова педагог  СОС Детско Село 11:15

 

11.11.2020 година

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

 

Драгана Гелева социјален работник ЈУ Детски дом ,,11 Октомври,, 09:00
Ивана Владимирова специјален едукатор и рехабилитатор ЈУ Детски дом ,,11 Октомври,, 09:15
Љубица Евросимоска правник ЈУ МЦСР Скопје 09:30
Амела Тутиќ социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 09:45
Лиридон Бафтији социјален работник ЈУ МЦСР Скопје 10:00
Наташа Тноковска психолог ЈУ За згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение 10:15
Ермонд Мифтари дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци 10:30
Ивица Ѓорѓиевски дефектолог ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци 10:45
Мартин Додевски социјален работник Црвен Крст на град Скопје 11:00
Тихана Обрадовиќ Чингарова професор по филозофија Црвен Крст на град Скопје – ОО – Центар 11:15

 

 

11.11.2020 година

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

 

Радица Стојкоска социјален работник Црвен Крст на град Скопје 09:00
Александра Божинова социјален работник Црвен Крст на град Скопје – ОО Центар 09:15
Елизабета Пецова социјален работник Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 09:30
Елизабета Огњанова психолог Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 09:45
Верица Ташева професор по предучилишно воспитание Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 10:00
Валентина Тасева дефектолог Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 10:15
Радмила Маркова дефектолог Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 10:30
Ивнона Стојковска социјален работник ЈУ МЦСР Делчево 10:45
Аљма Арслани правник ЈУ МЦСР Струга 11:00
Душанка Златанова дефектолог Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО 11:15
Маријана Тошева правник Црвен Крст на РСМ – ОО Струмица 11:30