Модулите за обука за стручни работници вработени во центрите за социјална работа и установите за социјална заштита во РМ, во рамките на постапката за лиценцирање беше развиен од страна на Вествотер Интернешнал Парнершипс (Westwater International Partnerships) и Универзитетот од Стратклајд (University of Strathclyde), Шкотска, во консултации со персоналот од центрите за социјална работа, институциите за социјална заштита, персоналот од Заводот за социјални дејности и УНИЦЕФ.

Комплетот на прирачници за секој од модулите беше подготвен за да им помогне на вработените стручни работници во јавните установи од системот на социјална заштита во РМ да развијат лични и професионални компетенции во работата со лицата со различни видови на социјални ризици и претставува составен дел од  нивниот основен и континуиран професионален развој во системот за социјална работа.

 

Бр. Тип на модул Професионален стандард и наслов на модулот
Еден Основен Промовирање на еднаквост и вреднување на
различноста кај луѓето
Два Основен Комуникација со луѓе
Три Основен Разбирање на потребите за и работа со деца во
ризик
Четири Основен Работа со семејствата
Пет Основен Работа со заедниците
Шест Основен Рефлексивно размислување за праксата со
употреба на преглед еден на еден
Седум Факултативен Планирање на терапевтска активност и
имплементација
Осум Факултативен Социјална групна работа
Девет Факултативен Раководење со грижата
Десет Факултативен Проценка на потребите на корисниците
Единаесет Факултативен Раководење со прегледот еден на еден и
континуиран професионален развој
Дванаесет Факултативен Вештини за раководење во социјалната
заштита
Тринаесет Факултативен Планирање, раководење и мониторинг на
континуираниот професионален развој
Четиринаесет Факултативен Реализација на учењето и развојот
Петнаесет Факултативен Посвојување
Шеснаесет Факултативен Родова рамноправност во социјалната работа
Седумнаесет Факултативен Почетна обука за професионалци вклучени во
Социјална интервенција со стари лица
Осумнаесет Факултативен Трговија со луѓе
Деветнаесет Факултативен Работа со маргинализирани заедници/групи во
ризик

 

 

Програмата се состои од шест основни модули и тринаесет факултативни модули. Сите модули ги опфаќаат потребите за учење и развој во областа на социјалната заштита во Заводот за социјални дејности, во центрите за социјална работа, вработените во институциите за деца и дневните центри – како на ниво на практичари, така и на менаџерско ниво.