02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Листа на информации од јавен карактер

  • Годишна програма за работа на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје
  • Годишни извештаи за работата на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје
  • Правилник за систематизација на работните места во ЈУ Завод за социјални дејности Скопје
  • Листа на раководни службеници во ЈУ Завод за социјални дејности Скопје
  • Завршна сметка на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје
  • Информации во врска со Комисијата за лиценцирањеза вршење стручна работа во дејноста социјална заштита, начинот на полагање на испитот и висината на трошоците за полагање на испитот за стекнување на лиценца
  • Информации во врска со Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација, начин на аплицирање, листа на одобрени програми