02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

КОНТАКТ

Стојан Станиславски

Директор

s.stanislavski@zsd.gov.mk

 

м-р Емилија Размоска

Раководител на Служба за правно нормативни работи и професионален развој

e.razmoska@zsd.gov.mk

Ана Бошњак

Советник за лиценцирање и Офицер за заштита на лични податоци

a.bosnjak@zsd.gov.mk /  anabosnjak_sk@yahoo.com

тел. за контакт 076/284-660

 д-р Даниела Станојковска

Советник за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

d.stanojkovska@zsd.gov.mk

Марта Марковска

Советник за одобрување на програми за континуирана професионална едукација и Лице за слободен пристап со информации од јавен карактер

m.markovska@zsd.gov.mk

Соња Кипровска

Раководител на служба за надзор над стручна работа и супервизија

s.kiprovska@zsd.gov.mk

м-р Ана Павловска

Советник за надзор над стручната работа

a.pavlovska@zsd.gov.mk

м-р Емилија Раткова

Советник за надзор над стручната работа

e.ratkova@zsd.gov.mk

Снежана Пајовиќ Мишевска

Советник за надзор над стручната работа

s.p.misevska@zsd.gov.mk

Соња Атанасова

Советник за надзор над стручната работа

s.atanasova@zsd.gov.mk

Оливера Станковиќ

Советник за надзор над стручната работа

o.stankovik@zsd.gov.mk

Аленка Бинички Арсеновски

Советник за супервизија

a.b.arsenovski@zsd.gov.mk

Душанка Петрова

Советник за супервизија

d.petrova@zsd.gov.mk

Билјана Јарчевска

Советник за супервизија

b.jarcevska@zsd.gov.mk

Владимир Дукоски 

Помлад соработник за човечки ресурси

 dukoskivladimir@yahoo.com

Васка Стефановска

Советник за истражување и анализи

v.stefanovska@zsd.gov.mk

д-р Невена Петровска

Советник за истражување и анализи

n.petrovska@zsd.gov.mk

м-р Климентина Спасовска

Советник за истражување и анализи

k.spasovska@zsd.gov.mk

спец. Тања Цветковиќ Данева

Советник за подготовка на стандарди и процедури

t.c.daneva@zsd.gov.mk

д-р Катица Кичукова Голубовска

Советник за подготовка на стандарди и процедури

k.k.golubovska@zsd.gov.mk

м-р Ивана Двојакова

Советник за подготовка на стандарди и процедури

i.dvojakova@zsd.gov.mk

Соње Николовска

Помлад соработник за јавни набавки

s.nikolovska@zsd.gov.mk

Комисија за лиценцирање

 licenciranjezsd@mtsp.gov.mk