Службено лице од ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје задолжено за давање на информации од јавен карактер е:

Васка Стефановска

juzsd-sk@mtsp.gov.mk

(02) 3230-401

075-242-953