02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Членови на  Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација:

1.       М-р Емилија Размоска – претседател

2.       Д-р Невена Петровска

3.      М-р Лидија Штерјов

4.     Проф. Д-р Сунчица Димитријоска

5.     Проф. Д-р Софија Георгиевска

 

Програмата за континуирана професионална едукација за 2021 година

Програмата за континуирана професионална едукација за 2022 година

Програмата за континуирана професионална едукација за 2023 година