02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Членови на  Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација:

1.       М-р Емилија Размоска – претседател

2.       Д-р Невена Петровска

3.       Софија Спасовска

4.       Проф. Д-р Сузана Борнарова

5.       Проф. Д-р Наташа Богоевска

Програмата за континуирана професионална едукација за 2021 година