Месец Модул/тема Термин Место на Одржување Број на учесници
Јануари 1.обука за Советувалишта  21.01.  Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 29 од сите ЦСР
2.Развивање на превентивни форми на заштита на деца на улица (обука за вработени во ДЦ за деца на улица Прилеп ) 28.01. ДЦ за деца на улица Автокоманда Скопје 8 -*вработ ДЦза деца на улица

Прилеп -3

Скопје- 5

 

3.Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 30.01. ЦСР Свети Николе 23
Февруари 1. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 3.02 Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 16
2. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 5.02 Прилеп –ДЦ за деца на улица 16
3.Следење на Оперативен план 10.02 Детски дом 11 Октомври 2 (директор,раководител)
4. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 11.02 Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 18
5. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 13.02 КичевоДЦ за лица со попреченост 20
6. работна средба-поддршка на процес на трансформација 10.02 Детски дом 11 Октомвери –Скопје 14 вработени во УСЗ
7. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 19.02 СтрумицаДЦ за лица со попреченост 20 учесници
  8.Правда за децата-деца жртви и деца сведоци на кривични дела 18.0219.02 Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 13-учеснициСОС-Детско село

вработени во младински куќи + тим

  9.Основна обука за лиценцирање 17,18,19,20 и 23 02. Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 13-16 учесници16-основна обука )
 Март 1.ИНКЛУЗИВНИ И КРЕАТИВНИ 11 и 12 март ДХО Даре Џамбаз с.5 40 стручни од 20 Дневни центри
  2.Модул2-Комуникација 24.03 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 16-учесници 
  3.Модул2-Комуникација 25.03 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 17-учесници 
  4.Обука за работа со деца жртви 26.03 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 16 учесници
  5.Модул2-Комуникација 

 

31.03 Скопје -ЈУЗСД 16 учесници
  6.Техники за проценка на потребите на децата 31.03 ЦСР Куманово 14 учесници
Април 1.Модул 2: Комуникација 2.04. ЦСР СтрумицаДЦ за пос.потр. 14 учесници
  2.Moдул 2: Комуникација 15.04 Пробиштип 16 учесници
  3.Модул 5: Работа со заедници  21.04  Скопје- сала 5 „Даре Џамбаз“  
  4.Модул 5 Работа со заедници 28.04 Скопје- сала 5 „Даре Џамбаз“  
  5.Стандарди и процедури-општи и по проблематики 23.04 ЦСР Кр. Паланка 5
  6.Стандарди и процедури –брак и семејство 23.04 ЦСР Кочани  
  7.Стандарди и процедури/норми 27.04. Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 14
  8.Стандарди и процедури –згрижувачки семејства  28.04 ЦСР Велес 5
  9.Стандарди и процедури-сместување во установа 28.04 ЦСР Велес 5
  10.Стандарди и процедури- правда за децата 29.04. Охрид (регионална обука)ЦСР: Охрид, Струга, Ресен, Кичево  
  11. Стандарди и процедури -посвојување 29.04. Скопје, Св. НиколеКавадарци,Гостивар 12