Април 2015 модул/тема термин место на одржување број на учесници
  5.Стандарди и процедури-општи и по проблематики 23.04.2015 ЦСР Кр. Паланка 5
  6.Стандарди и процедури –брак и семејство 23.04.2015 ЦСР Кочани  5
  7.Стандарди и процедури/норми 27.04.2015 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 14
  8.Стандарди и процедури –згрижувачки семејства  28.04.2015 ЦСР Велес 5
  9.Стандарди и процедури-сместување во установа 28.04.2015 ЦСР Велес 5
  10.Стандарди и процедури- правда за децата 29.04.2015 Охрид (регионална обука)ЦСР: Охрид, Струга, Ресен, Кичево  14
  11. Стандарди и процедури -посвојување 29.04.2015 Скопје, Св. НиколеКавадарци,Гостивар 12