месец модул/тема термин место на одржување број на учесници
Јануари 1.обука за Советувалишта 21.01.  Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 29 од сите ЦСР
2.Развивање на превентивни форми на заштита на деца на улица (обука за вработени во ДЦ за деца на улица Прилеп ) 28.01. ДЦ за деца на улица Автокоманда Скопје 8 -*вработ ДЦза деца на улицаПрилеп -3Скопје- 5 
3.Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 30.01. ЦСР Свети Николе 23
февруари 1. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 3.02 Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 16
2. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 5.02 Прилеп –ДЦ за деца на улица 16
3.Следење на Оперативен план 10.02 Детски дом 11 Октомври 2 (директор,раководител)
4. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 11.02 Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 18
5. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 13.02 КичевоДЦ за лица со попреченост 20
6. работна средба-поддршка на процес на трансформација 10.02 Детски дом 11 Октомвери –Скопје 14 вработени во УСЗ
7. Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 19.02 СтрумицаДЦ за лица со попреченост 20 учесници
  8.Правда за децата-деца жртви и деца сведоци на кривични дела 18.0219.02 Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“ 13-учеснициСОС-Детско селовработени во младински куќи + тим
 март 1.ИНКЛУЗИВНИ И КРЕАТИВНИ 11 и 12 март ДХО Даре Џамбаз с.5 40 стручни од 20 Дневни центри
  2.Модул2-Комуникација 24.03 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 16-учесници
  3.Модул2-Комуникација 25.03 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 17-учесници 
  4.Обука за работа со деца жртви 26.03 Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки 16 учесници
  5.Модул2-Комуникација   31.03 Скопје -ЈУЗСД 16 учесници
  6.Техники за проценка на потребите на децата 31.03 ЦСР Куманово 14 учесници
април 1.Модул 2: Комуникација 2.04. ЦСР СтрумицаДЦ за пос.потр. 14 учесници
  2.Moдул 2: Комуникација 15.04 Пробиштип 16 учесници
  3.Модул 5: Работа со заедници  21.04  Скопје- сала 5 „Даре Џамбаз“  
  4.Модул 5 Работа со заедници 28.04 Скопје- сала 5 „Даре Џамбаз“