Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на оваа категорија корисници во сите 30 центри за социјална работа во Р.Македонија  и анализа на преземените активности и дадените услуги на овие деца и нивните семејства за период јануари – март 2017 година.

 

Овој извештај е направен врз основа на согледување на следниве индикатори :

 • добиени известувања и акти по кои постапува ЦСР (од МВР, училиште, родители, НВО, оштетен и др, како и акти од ЈО и СУД.);
 • вид на корисник (дете во ризик; дете во ризик до 14 год.; дете во ризик во ризик од 14 до 18 год.; дете во судир со законот од 14 до 16 год.; дете во судир со законот над 16 год. и помладо полнолетно лице – кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.) ;
 • добиени решенија за изречени санкции од СУД по кои постапува ЦСР;
 • применети форми на заштита од страна на ЦСР кон оваа категорија корисници.

 

Во  перидот јануари-март 2017 година добиени се вкупно 792 известувања и акти по кои постапувале центрите за социјална работа и тоа :

 

Табела бр. 1

 Добиени акти

(известувања од училиште,родители,

МВРи сл.+ЈО и СУД.)

 

 Добиени во

јануари-март 2017 год.

Дете во ризик 72
Дете во ризик

до 14 години

85
Дете во ризик

од 14-18год.

245
Дете во судир со законот

од 14-16год.

105
Дете во судир со законот

над 16 год.

243
Помладо полнолетно лице

(кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.)

 

42

 Вкупно:

 

792

 

 

Во центрите за социјална работа во перидот јануари-март 2017 год. била спроведена стручна работа спрема вкупно 2074 деца, од кои 596 ново евидентирани во назначениот квартал.

Според категоријата и возраста на децата состојбата е следна :

 

Табела бр. 2

 

 Спроведена стручна работа спрема  деца во ЦСР според категорија и возраст

 

 Евидентирани деца и малолетници  во претходните години,  а со кои се работи во јануари-март 2017 год.  Ново

евидентирани деца во ЦСР за прв пат во јануаери-март 2017 год.

 Вкупно
Дете во ризик 174(14+15) 75(15+8) 249(29+23)
Дете во ризик

до 14 години

 

205

 

81

 

286

Дете во ризик

од 14-18год.

 

237

 

160

 

397

Дете во судир со законот

од 14-16год.

 

434

 

77

 

511

Дете во судир со законот

над 16 год.

 

369

 

187

 

556

Помладо полнолетно лице

( кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.)

 

 

58

 

 

16

 

 

74

Вкупно:

 

 1477  596

 

 2073

 

 

Во назначениот квартал, од вкупниот број на евидентирани деца во ризик (250), 29 се „деца на улица“ од кои:

 • 14 деца се евидентирани во 2016 година, но центарите за социјална работа превземале активности и во првиот квартал на 2017 година;
 • 15 деца се ново евидентирани;
 • 16 деца од машки пол (6 на возраст до 6 години; 8 на возраст од 7 до 12 години и 2 на возраст од 13 до 18 години);
 • 13 деца од женски пол (4 на возраст до 6 години; 4 на возраст од 7 до 12 години и 5 на возраст од 13 до 18 години).

 

Исто така, од вкупниот број на евидентирани деца во ризик (250), 23 се „деца жртви на сексуална злоупотреба“ од кои:

 • 14 деца се евидентирани во 2016 година, но но центарите за социјална работа превземале активности и во првиот квартал на 2017 година;
 • 9 деца се ново евидентирани;
 • 3 деца од машки пол (2 на возраст од 7 до 12 години и 1 на возраст од 13 до 18 години);
 • 20 деца од женски пол (5 на возраст од 7 до 12 години и 15 на возраст од 13 до 18 години).

 

За  децата кои се јавуваат како сторители на кривични дела и прекршоци, реакцијата на судскиот систем преку изречени санкции, може да се согледа низ следниве податоци :

 

Табела бр.3

 

 Добиени решенија со изречени санкции од Судот кои се реализираат во ЦСР

 

 Решенија со изречени санкции во претходните години, но сеуште се спроведуваат во јануари-март 2017 год.  Решенија со

изречени санкции по првпат во јануари-март 2017 год.

 Вкупно
Укор 477 162 639
Центар за млади 0 0 0
Засилен надзор од страна на родители  

317

 

46

 

363

Засилен надзор од страна на родители под контрола на социјален орган  

 

54

 

 

2

 

 

56

Засилен надзор од страна на Центарот за социјална работа  

277

 

 

51

 

 

328

 

Алтернативна

Мерка

0 0 0

 

Законот за правда за децата упатува на примена на мерки за помош и заштита кои ги нуди како можни решенија при состојба на ризик на детето и неговото семејство, обезбедуваат состојбата на ризик да не се продлабочи, притоа овозможуваат превенција на детското престапништво и намалување на рецидивизмот.

Согласно Правилникот за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик (Сл.весник бр.136 од 30.10.2008 година) во центрите за социјална работа во периодот јануари-март 2017 година применети се вкупно 2527 мерки, спрема 2482 деца и тоа најмногу оние кои се поврзни со Законот за социјална заштита односно примена на  вонинституционална заштита, теренска работа, обезбедување на лична документација, институционалната заштита и во делот на остварување на парична помош. Видлива е применливоста и на Законот за семејство и Законот за малолетничка правда.

Најмалку се применуваат мерките на помош и заштита поврзани со Законот за основно и средно обазование, како и со Законот за здравство, што говори за недоволна, односно слаба соработка или недостаток од ресурси во овие сектори.

 

 

Табела бр.4

 

 Форми на заштита согласно Правилникот  за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик ново евидентирани и евидентирани во претходите години

 

 Број на мерки за помош и заштита преземени спрема деца,малолетници  и нивните семејства во јануари – март 2017 година
 I.      ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 

1.    Вонинституционална заштита

 

 • Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита (шифра 1201)

 

 • Помош на поединец

(шифра 1202)

 

 • Помош на семејство (шифра 1203)

 

 • Обезбедување на соодветна психо-социјална интервенција и третман (шифра 2003)

 

 • Упатување во соодветно советувалиште (шифра 2004)

 

 • Помош за продолжување на редовното или вонредното школување (шифра 2005)

 

 • Известување до органот за прогон (шифра 2006)

 

 

 

 

      3. Теренска работа

 

·         Увид во домот (шифра 4001)

 

·         Интервенција во училиштето (шифра 4003)

 

·         Интервенции во здравството (шифра 4004)

 

·         Соработка со НВО             (шифра 4201)

 

·         Други облици на помош и заштита (шифра 3908)

 

 

4.    Обезбедување на лична документација

 

 • Други потребни документи (шифра 4109)

 

5.    Сместување  во установа за социјална заштита

 

 • ЈУ за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струмица (шифра 1408)

 

6.    Право на социјална помош

 

·         Еднократна парична помош (шифра 1606)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495 мерки, спрема 477 деца

 

 

 

457 мерки, спрема  527 деца

 

 

376 мерки, спрема  377 деца

 

 

 

140  мерки, спрема  126 деца

 

 

4 мерки, спрема 4  деца

 

 

 

35 мерки, спрема  35 деца

 

 

18 мерки, спрема  18 деца

 

 

 

 

 

 

 

358 мерки, спрема  336 деца

 

 

81 мерки, спрема  83 деца

 

 

52 мерки, спрема  27 деца

 

 

2 мерки, спрема  2 деца

 

 

19 мерки, спрема 19 деца

 

 

 

 

 

 

11 мерки, спрема 11 деца

 

 

 

 

 

1 мерка, спрема 1 дете

 

 

 

 

7 мерка, спрема 3 дете

          II. ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВО

 

 

 1. Надзор над вршењето на родителско право

 

·         Надзор над вршењето на родитњлското право (преземање посебни мерки заради заштита на личноста, правата и интересите на детето) (шифра 1903)

 

·         Ги предупредува родителите на недостатоците во воспитанието и развојот на детето (шифра 1904)

 

·         Вршење постојан надзор над вршењето на родителското право во поглед на сите деца или само во поглед на некое од нив (шифра 1908)

 

 

 1. Старателство

 

 • Старателство над малолетни лица , дете без родителска грижа (шифра 2206)

 

 • Поведена постапка за ставање под старателство(шифра 2201)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мерки, спрема 4 деца

 

 

 

 

 

10 мерки, спрема 10 деца

 

 

 

 

 

14 мерки, спрема 8 деца

 

 

 

 

 

 

1 меркa, спрема 1 дете

 

 

 

1 мерка, спрема 1 дете

      III. ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА  

      ПРАВДА

 

       1. Постапување со дете и

           малолетник во ризик

 

·         Покрената постапка од доверлив карактер (шифра 2603)

 

·         Реализирана постапка за посредување и порамнување (шифра 3201)

 

·         Известување до надлежниот судија за малолетници дека семејството или старателот не ја спроведува програмата на центарот (шифра 2604)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359 мерки, спрема  351 деца

 

 

19 мерки, спрема 19 деца

 

 

 

 

43 мерки, спрема 43 деца

 

 

 

 

Изготвиле:

 

С.П.Мишевска, психолог

 

д-р Н.Петровска, педагог