Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на оваа категорија корисници во сите 30 центри за социјална работа во Р.Македонија  и анализа на преземените активности и дадените услуги на овие деца и нивните семејства за период април – јуни 2017 година.

 

Овој извештај е направен врз основа на согледување на следниве индикатори:

 • добиени известувања и акти по кои постапува ЦСР (од МВР, училиште, родители, НВО, оштетен и др, како и акти од ЈО и СУД.);
 • вид на корисник (дете во ризик; дете во ризик до 14 год.; дете во ризик во ризик од 14 до 18 год.; дете во судир со законот од 14 до 16 год.; дете во судир со законот над 16 год. и помладо полнолетно лице – кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.);
 • добиени решенија за изречени санкции од СУД по кои постапува ЦСР;
 • применети форми на заштита од страна на ЦСР кон оваа категорија корисници.

 

Во  перидот април-јуни 2017 година добиени се вкупно 725 известувања и акти по кои постапувале центрите за социјална работа и тоа :

 

Табела бр. 1

 

Добиени акти

(известувања од училиште,родители,

МВРи сл.+ЈО и СУД.)

 

 

Добиени во

април-јуни 2017 год.

 

Дете во ризик

 

76

 

Дете во ризик

до 14 години

 

90

 

Дете во ризик

од 14-18год.

 

201

 

Дете во судир со законот

од 14-16год.

 

114

 

Дете во судир со законот

над 16 год.

 

224

 

Помладо полнолетно лице

(кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.)

 

 

20

 

Вкупно:

 

 

725

 

 

Во центрите за социјална работа во перидот април-јуни 2017 год. била спроведена стручна работа спрема вкупно 2272 деца, од кои 576 ново евидентирани во назначениот квартал.

Според категоријата и возраста на децата состојбата е следна :

 

Табела бр. 2

 

 

Спроведена стручна работа спрема  деца во ЦСР според категорија и возраст

 

 

Евидентирани деца и малолетници  во претходните години,  а со кои се работи во април-јуни 2017 год.

 

Ново

евидентирани деца во ЦСР за прв пат во април-јуни 2017 год.

 

Вкупно

 

Дете во ризик

 

207

 

82

 

289

 

Дете во ризик

до 14 години

 

 

230

 

 

70

 

 

300

 

Дете во ризик

од 14-18год.

 

 

330

 

 

158

 

 

488

 

Дете во судир со законот

од 14-16год.

 

 

446

 

 

74

 

 

520

 

Дете во судир со законот

над 16 год.

 

 

435

 

 

177

 

 

612

 

Помладо полнолетно лице

( кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.)

 

 

 

48

 

 

 

15

 

 

 

63

 

Вкупно:

 

 

1696

 

576

 

2272

 

 

Во назначениот квартал, од вкупниот број на евидентирани деца во ризик (289), 26  се „деца на улица“ од кои:

 • 11 деца се евидентирани во првиот квартал на 2017 година, но центарите за социјална работа превземале активности и во вториот квартал на 2017 година;
 • 15 деца се ново евидентирани;
 • 15 деца од машки пол (6 на возраст до 6 години; 9 на возраст од 7 до 12 години);
 • 11 деца од женски пол (4 на возраст до 6 години; 7 на возраст од 7 до 12 години).

 

Од вкупниот број на евидентирани деца во ризик (289), 31 се „деца жртви на сексуална злоупотреба“ од кои:

 • 19 деца се евидентирани во првиот квартал 2016 година, но центарите за социјална работа превземале активности и во вториот квартал на 2017 година;
 • 12 деца се ново евидентирани;
 • 4 од машки пол (2 на возраст од 7 до 12 години);
 • 27 деца од женски пол (2 на возраст до 6 години, 9 на возраст од 7 до 12 години и 16 на возраст од 13 до 18 години).

 

За  децата кои се јавуваат како сторители на кривични дела и прекршоци, реакцијата на судскиот систем преку изречени санкции, може да се согледа низ следниве податоци :

 

Табела бр.3

 

 

Добиени решенија со изречени санкции од Судот кои се реализираат во ЦСР

 

 

Решенија со изречени санкции во претходните години, но сеуште се спроведуваат во април-јуни 2017 год.

 

Решенија со

изречени санкции по првпат во април-јуни 2017 год.

 

Вкупно

 

Укор

 

483

 

159

 

642

 

Центар за млади

 

0

 

0

 

0

 

Засилен надзор од страна на родители

 

 

337

 

 

61

 

 

398

 

Засилен надзор од страна на родители под контрола на социјален орган

 

 

 

55

 

 

 

2

 

 

 

57

 

Засилен надзор од страна на Центарот за социјална работа

 

 

298

 

 

 

31

 

 

 

329

 

Алтернативна

Мерка

 

0

 

0

 

0

 

Законот за правда за децата упатува на примена на мерки за помош и заштита кои ги нуди како можни решенија при состојба на ризик на детето и неговото семејство, обезбедуваат состојбата на ризик да не се продлабочи, притоа овозможуваат превенција на детското престапништво и намалување на рецидивизмот.

Согласно Правилникот за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик (Сл.весник бр.136 од 30.10.2008 година) во центрите за социјална работа во периодот април-јуни 2017 година применети се вкупно 2615 мерки, спрема 2588 деца и тоа најмногу оние кои се поврзни со Законот за социјална заштита односно примена на  вонинституционална заштита, теренска работа, обезбедување на лична документација, институционалната заштита и во делот на остварување на парична помош. Видлива е применливоста и на Законот за семејство и Законот за малолетничка правда.

Најмалку се применуваат мерките на помош и заштита поврзани со Законот за основно и средно обазование, како и со Законот за здравство, што говори за недоволна, односно слаба соработка или недостаток од ресурси во овие сектори.

 

 

Табела бр.4

 

 

Форми на заштита согласно Правилникот  за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик ново евидентирани и евидентирани во претходите години

 

 

Број на мерки за помош и заштита преземени спрема деца,малолетници  и нивните семејства во април – јуни 2017 година

 

I.      ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 

1.    Вонинституционална заштита

 

 • Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита (шифра 1201)

 

 • Помош на поединец

(шифра 1202)

 

 • Помош на семејство (шифра 1203)

 

 • Обезбедување на соодветна психо-социјална интервенција и третман (шифра 2003)

 

 • Упатување во соодветно советувалиште (шифра 2004)

 

 • Помош за продолжување на редовното или вонредното школување (шифра 2005)

 

 • Помош за довршување на стручно оспособување (шифра 3906)

 

 • Известување до органот за прогон (шифра 2006)

 

 • Давање секаков вид на пеавна помош и застапување (шифра 2007)

 

 • Преземање на др. мерки за кои се оценило дека се неопходни за решавање на проблемот (шифра 2009)

 

 

 

 

      3. Теренска работа

 

·         Увид во домот (шифра 4001)

 

·         Интервенција во училиштето (шифра 4003)

 

·         Интервенции во здравството (шифра 4004)

 

·         Соработка со НВО             (шифра 4201)

 

·         Други облици на помош и заштита (шифра 3908)

 

 

4.    Обезбедување на лична документација

 

 • Здравствена легитимација (шифра 4105)

 

 • Други потребни документи (шифра 4109)

 

 

5.    Право на социјална помош

 

·         Еднократна парична помош (шифра 1606)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 мерки, спрема 425 деца

 

 

 

443 мерки, спрема  463 деца

 

 

329 мерки, спрема  336 деца

 

 

 

185  мерки, спрема  163 деца

 

 

5 мерки, спрема 5  деца

 

 

 

26 мерки, спрема  26 деца

 

 

3 мерки, спрема 3 деца

 

 

 

17 мерки, спрема  17 деца

 

 

1 мерка, спрема 1 дете

 

 

 

6 мерки, спрема 6 деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396 мерки, спрема  400 деца

 

96 мерки, спрема  95 деца

 

 

31 мерка, спрема  31 дете

 

 

5 мерки, спрема  5 деца

 

 

25 мерки, спрема 25 деца

 

 

 

 

 

 

5 мерки, спрема 5 деца

 

 

 

16 мерки, спрема 16 деца

 

 

 

 

 

2 мерки, спрема 2 деца

 

          II. ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВО

 

 

 1. Надзор над вршењето на родителско право

 

·         Надзор над вршењето на родитњлското право (преземање посебни мерки заради заштита на личноста, правата и интересите на детето) (шифра 1903)

 

·         Ги предупредува родителите на недостатоците во воспитанието и развојот на детето (шифра 1904)

 

·         Вршење постојан надзор над вршењето на родителското право во поглед на сите деца или само во поглед на некое од нив (шифра 1908)

 

 

 1. Старателство

 

 • Старателство над малолетни лица , дете без родителска грижа (шифра 2206)

 

 • Поведена постапка за ставање под старателство(шифра 2201)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мерки, спрема 3 деца

 

 

 

 

 

25 мерки, спрема 25 деца

 

 

 

 

 

30 мерки, спрема 64 деца

 

 

 

 

 

 

1 меркa, спрема 1 дете

 

 

 

1 мерка, спрема 1 дете

 

      III. ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА  

      ПРАВДА

 

       1. Постапување со дете и

           малолетник во ризик

 

·         Покрената постапка од доверлив карактер (шифра 2603)

 

·         Реализирана постапка за посредување и порамнување (шифра 3201)

 

·         Известување до надлежниот судија за малолетници дека семејството или старателот не ја спроведува програмата на центарот (шифра 2604)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376 мерки, спрема  399 деца

 

 

17 мерки, спрема 17 деца

 

 

 

 

53 мерки, спрема 54 деца

 

 

 

 

Изготвиле:

 

С.П.Мишевска, психолог

 

д-р Н.Петровска, педагог