Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на оваа категорија корисници во сите 30 центри за социјална работа во Р.Македонија  и анализа на преземените активности и дадените услуги на овие деца и нивните семејства за период јануари – јуни 2017 година.

 

Овој извештај е направен врз основа на согледување на следниве индикатори :

 • добиени известувања и акти по кои постапува ЦСР (од МВР, училиште, родители, НВО, оштетен и др, како и акти од ЈО и СУД.);
 • вид на корисник (дете во ризик; дете во ризик до 14 год.; дете во ризик во ризик од 14 до 18 год.; дете во судир со законот од 14 до 16 год.; дете во судир со законот над 16 год. и помладо полнолетно лице – кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.) ;
 • добиени решенија за изречени санкции од СУД по кои постапува ЦСР;
 • применети форми на заштита од страна на ЦСР кон оваа категорија корисници.

 

 

Во  перидот јануари – јуни 2017 година добиени се вкупно 1517 известувања и акти по кои постапувале центрите за социјална работа и тоа :

 

Табела бр. 1

 

Добиени акти

(известувања од училиште, родители,

МВРи сл.+ЈО и СУД.)

 

 

Добиени во

јануари – јуни

2017 год.

 

Дете во ризик

 

148

 

Дете во ризик

до 14 години

 

 

175

 

Дете во ризик

од 14-18год.

 

 

446

 

Дете во судир со законот

од 14-16год.

 

 

219

 

Дете во судир со законот

над 16 год.

 

 

467

 

Помладо полнолетно лице

(кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.)

 

 

 

62

 

Вкупно:

 

 

1517

 

 

Во центрите за социјална работа во перидот јануари – јуни 2017 година била спроведена стручна работа спрема вкупно 4345 деца, од кои 1172 ново евидентирани во назначениот квартал.

Според категоријата и возраста на децата состојбата е следна :

 

Табела бр. 2

 

 

Спроведена стручна работа спрема  деца во ЦСР според категорија и возраст

 

 

Евидентирани деца и малолетници  во претходните години,  а со кои се работи во јануари – јуни 2017 год.

 

Ново

евидентирани деца во ЦСР за прв пат во јануари  – јуни 2017 год.

 

Вкупно

 

Дете во ризик

 

 

381

 

 

157

 

 

538

 

Дете во ризик

до 14 години

 

 

435

 

 

151

 

 

586

 

 

Дете во ризик

од 14-18год.

 

 

567

 

 

318

 

 

885

 

Дете во судир со законот

од 14-16год.

 

 

 

880

 

 

 

151

 

 

 

1031

 

Дете во судир со законот

над 16 год.

 

 

 

804

 

 

 

364

 

 

 

1168

 

Помладо полнолетно лице

( кое наполнило 18 год., а не наполнило 21 год.)

 

 

 

106

 

 

 

31

 

 

 

137

 

Вкупно:

 

3173

 

1172

 

4345

Во назначениот квартал, од вкупниот број на евидентирани деца во ризик (538), 44 се „деца на улица“ од кои:

 • 14 деца се евидентирани во 2016 година, но сеуште во 2017 година се на третман и заштита во центрите за социјална работа;
 • 30 деца се ново евидентирани во првото полугодие на 2017 година;
 • 23 дете од машки пол (8 на возраст до 6 години; 13 на возраст од 7 до 12 години и 2 на возраст од 13 до 18 години);
 • 21 деца од женски пол (6 на возраст до 6 години; 10 на возраст од 7 до 12 години и 5 на возраст од 13 до 18 години);

 

Исто така, од вкупниот број на евидентирани деца во ризик (538), 41 се „деца жртви на сексуална злоупотреба“ од кои:

 • 14 деца се евидентирани во 2016 година, но сеуште во 2017 година се на третман и заштита во центрите за социјална работа.
 • 27 дете се ново евидентирани во првото полугодие на 2017 година;
 • 18 од машки пол (6 на возраст до 6 години, 10 на возраст од 7 до 12 години и 2 на возраст од 13 до 18 години);
 • 23 деца од женски пол (4 на возраст до 6 година, 9 на возраст од 7 до 12 години и 10 на возраст од 13 до 18 години).

 

 

 

 

За  децата кои се јавуваат како сторители на кривични дела и прекршоци, реакцијата на судскиот систем преку изречени санкции, може да се согледа низ следниве податоци :

 

Табела бр.3

 

 

Добиени решенија со изречени санкции од Судот кои се реализираат во ЦСР

 

 

Решенија со изречени санкции во претходните години, но сеуште се спроведуваат во јануари – јуни 2017 год.

 

Решенија со

изречени санкции по првпат во јануари – јуни 2017 год.

 

Вкупно

 

Укор

 

960

 

321

 

1281

 

Центар за млади

 

0

 

0

 

0

 

Засилен надзор од страна на родители

 

 

 

654

 

 

 

107

 

 

 

761

 

Засилен надзор од страна на родители под контрола на социјален орган

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

113

 

Засилен надзор од страна на Центарот за социјална работа

 

 

 

 

575

 

 

 

 

82

 

 

 

 

657

 

Алтернативна

мерка

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Законот за правда за децата упатува на примена на мерки за помош и заштита кои ги нуди како можни решенија при состојба на ризик на детето и неговото семејство, обезбедуваат состојбата на ризик да не се продлабочи, притоа овозможуваат превенција на детското престапништво и намалување на рецидивизмот.

Согласно Правилникот за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик (Сл.весник бр.136 од 30.10.2008 година) во центрите за социјална работа во периодот јануари – јуни  2017 година применети се вкупно вкупно 5142 mерки, спрема 5070 деца и тоа најмногу оние кои се поврзни со Законот за социјална заштита односно примена на вонинституционална заштита, теренска работа, обезбедување на лична документација, институционалната заштита и во делот на остварување на парична помош. Видлива е применливоста и на Законот за семејство и Законот за малолетничка правда.

Најмалку се применуваат мерките на помош и заштита поврзани со Законот за основно и средно обазование, како и со Законот за здравство, што говори за недоволна, односно слаба соработка или недостаток од ресурси во овие сектори.

 

Табела бр.4

 

Форми на заштита согласно Правилникот  за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик ново евидентирани и евидентирани во претходите години

 

 

Број на мерки за помош и заштита преземени спрема деца,малолетници  и нивните семејства во јануари – март 2017 година

 

I.      ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 

1.    Вонинституционална заштита

 

 • Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита (шифра 1201)

 

 • Помош на поединец

(шифра 1202)

 

 • Помош на семејство (шифра 1203)

 

 • Обезбедување на соодветна психо-социјална интервенција и третман (шифра 2003)

 

 • Упатување во соодветно советувалиште (шифра 2004)

 

 • Помош за продолжување на редовното или вонредното школување (шифра 2005)

 

 • Помош за довршување на стручно оспособување (шифра 3906)

 

 • Известување до органот за прогон (шифра 2006)

 

 • Давање секаков вид на пеавна помош и застапување (шифра 2007)

 

 • Преземање на др. мерки за кои се оценило дека се неопходни за решавање на проблемот (шифра 2009)

 

 

 

      3. Теренска работа

 

·         Увид во домот (шифра 4001)

 

·         Интервенција во училиштето (шифра 4003)

 

·         Интервенции во здравството (шифра 4004)

 

·         Соработка со НВО             (шифра 4201)

 

·         Други облици на помош и заштита (шифра 3908)

 

 

4.    Обезбедување на лична документација

 

 • Здравствена легитимација (шифра 4105)

 

 • Други потребни документи (шифра 4109)

 

5.    Сместување  во установа за социјална заштита

 

 • ЈУ за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струмица (шифра 1408)

 

6.    Право на социјална помош

 

·         Еднократна парична помош (шифра 1606)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013 мерки, спрема 902 деца

 

 

 

900 мерки, спрема  990  деца

 

 

705 мерки, спрема  713 деца

 

 

 

325  мерки, спрема  289 деца

 

 

9 мерки, спрема 9  деца

 

 

 

61 мерка, спрема  61 дете

 

 

 

3 мерки, спрема 3 деца

 

 

18 мерки, спрема  18 деца

 

 

1 мерка, спрема 1 дете

 

 

 

 

6 мерки, спрема 6 деца

 

 

 

 

 

 

 

754 мерки, спрема  736 деца

 

177 мерки, спрема  178 деца

 

 

83 мерки, спрема  58 деца

 

 

7 мерки, спрема  7 деца

 

 

 

43 мерки, спрема 43 деца

 

 

 

 

 

 

5 мерки, спрема 5 деца

 

 

27 мерки, спрема 27 деца

 

 

 

 

 

1 мерка, спрема 1 дете

 

 

 

 

9 мерки, спрема 9 деца

 

          II. ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВО

 

 

 1. Надзор над вршењето на родителско право

 

·         Надзор над вршењето на родитњлското право (преземање посебни мерки заради заштита на личноста, правата и интересите на детето) (шифра 1903)

 

·         Ги предупредува родителите на недостатоците во воспитанието и развојот на детето (шифра 1904)

 

·         Вршење постојан надзор над вршењето на родителското право во поглед на сите деца или само во поглед на некое од нив (шифра 1908)

 

 

 1. Старателство

 

 • Старателство над малолетни лица , дете без родителска грижа (шифра 2206)

 

 • Поведена постапка за ставање под старателство(шифра 2201)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 мерки, спрема 7 деца

 

 

 

 

 

35 мерки, спрема 35 деца

 

 

 

 

 

44 мерки, спрема 72 деца

 

 

 

 

 

 

2 мерки, спрема 2 деца

 

 

 

2 мерки, спрема 2 деца

 

      III. ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА  

      ПРАВДА

 

       1. Постапување со дете и

           малолетник во ризик

 

·         Покрената постапка од доверлив карактер (шифра 2603)

 

·         Реализирана постапка за посредување и порамнување (шифра 3201)

 

·         Известување до надлежниот судија за малолетници дека семејството или старателот не ја спроведува програмата на центарот (шифра 2604)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

735 мерки, спрема  750 деца

 

 

36 мерки, спрема 36 деца

 

 

 

 

97 мерки, спрема 97  деца

 

 

 

 

 

 

Изготвиле:

 

С.П.Мишевска, психолог

 

д-р Н.Петровска, педагог