Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година се формирани Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација и Комисијата за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита:

1. М-р Ивана Двојакова

2. М-р Климентина Спасовска

3. Соња Атанасова

4. Проф. Д-р Сунчица Димитријоска

5. Проф. Д-р Светлана Трбојевиќ

6. Доц. Д-р Даниел Павловски

7. Елка Тодорова

8. Валдета Вукељ

9. Дијана Димковска

Членови на Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација:

1. Софија Спасовска

2.  М-р Емилија Размоска

3. М-р Томислав Цветковски

4.  Проф. Д-р Наташа Богоевска

5. Проф. Д-р Сузана Борнарова