02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Документи 2020

Анализа на надзори за 2020 година

Извештај за состојбата во остварување на правото на детето на одржување на лични односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее во период на вонредна состојба

Информација – Лица со пореченост-ДЦ и ЦСР

Информација за работата на дневните центри за лица со попреченост декември 2020

Информација за сместување во згрижувачки семејства

2020 корисници семстени во УСЗ

Извештај за деца во ризик-јануари-април 2020

Информација за заштита на лица со попреченост во УСЗ

Информација за заштита на децата без родители и родителска грижа

Сместени корисници и надлежни ЦСР

УСЗ за вонсемејна заштита на стари лица

Извештај лична асистенција септември 2020

Преглед на користењето на услугата лична асистенција за лица со попреченост

Финален извештај за лична асистенција за лицеа со попреченост јануари-март 2020

2019-Годишен извештај за Закон за правата на децата

2020-Годишен извештај за Закон за правата на децата

Информација за деца и возрасни жртви преку надзори во 2020

Информација за семејно насилство за 1 Квартал 2020

Информација за семејно масилство за 2 Квартал 2020

Информација за семејно насилство за 3 Квартал 2020

Информација за семејно насилство за 4 Квартал 2020