ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје дава, обновува, продолжува и одзема лиценци за работа на стручните работници во јавна и приватна установа за социјална заштита. Врши проверка на примената на стручното знаење и води регистар за издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци и формира, преку посебно формирана Комисија за лиценцирање.
Заводот организира и спроведува разни облици на едукација на стручните работници, преку посебно изготвена Програма за континуирана едукација.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА
ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје изготвува стандарди и процедури за работа на стручните работници во установите за социјална заштита. Процедурите и стандардите обезбедуваат воедначено постапување на стручните работници и квалитет на услугите.

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје дава, обновува, продолжува и одзема лиценци за работа на стручните работници во јавна и приватна установа за социјална заштита. Врши проверка на примената на стручното знаење и води регистар за издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци и формира, преку посебно формирана Комисија за лиценцирање.
Заводот организира и спроведува разни облици на едукација на стручните работници, преку посебно изготвена Програма за континуирана едукација.

Заводот за социјални дејности е стручна и развојна установа во рамките на системот на социјалната заштита, чии активности се одредени со Законот за социјална заштита. Основан е во 1961 година, од страна на Собранието на Република Македонија, под име Републички Завод за социјални прашања. Денес, оваа институција функционира под името Завод за социјални дејности.

МИСИЈА

Заводот има мисија за обезбедување развој на компетенции и квалификации, сертифицирање,поддршка и насочување како и лична професионална промоција на давателите на социјални услуги. Заводот обезбедува актуелни информации и податоци за состојбите во областа на социјалната заштита како основа за планирање, развивање и унапредување на квалитетот на услугите кон граѓаните.

ВИЗИЈА

Заводот е современа, ,динамична и флексибилна институција со функционален тим, препознаен квалитет, капацитет и професионален пристап, која се грижи за кариерниот и професионален развој на своите вработени, обезбедува стимулативни услови за работа и примена на меѓународно прифатени стандарди.

НАМЕРА

Квалитетни услуги кон граѓаните обезбедени во современ систем на социјална заштита кои превенираат ранливост и исклученост и овозможуваат способност за справување со социјалните ризици и функционално живеење.

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје е установа која ги следи и проучува социјалните појави и проблеми , врши надзор над стручната работа на установите за социјална заштита и вработените во нив, заради согледување, следење, контрола, увид и унапредување на начинот и квалитетот на стручната работа и ефикасноста во остварувањето на функциите во установите за социјална заштита, организира и спроведува облици на едукација на стручните работници во областа на социјалната заштита за потребите на процесот на лиценцирање и активности во рамки на функционирањето на Комисијата за лиценцирање.
Заводот во насока на унапредување на социјалните дејности, во своето работење е насочен кон зголемување на задоволството на корисниците, партнерски однос кон соработниците, вложување во унапредувањето во сопственото работење, практикувајќи принципи на професионалност, компетентност, независност и квалитет.

Делокруг на работа

Дејноста на установата е проучување на социјалните појави и проблеми и унапредување на социјалните дејности, која:
– ги следи и проучува социјалните појави и проблеми во областа на социјалната заштита и социјалната работа;
– предлага и спроведува мерки за унапредувањето на социјалната заштита и социјалната работа;
– укажува стручна помош на установите за социјална заштита и на работниците во нив;
– организира и спроведува облици на едукација на стручните работници во областа на социјалната заштита;
– дава стручно мислење при изготвување програми за развој на социјалната заштита;
– ги изготвува стандардите и нормативите за работа и кадрите на установите за социјална заштита;
– изготвува методолошки упатства за работа на стручните лица во установите за социјална заштита;
– врши надзор над стручната работа на установите за социјална заштита и вработените во нив заради согледување, следење, контрола, увид и унапредување на начинот и квалитетот на стручната работа и ефикасноста во остварувањето на функците во установите за социјална заштита.
– врши статистичка обработка на податоците од евиденцијата што ја водат установите за социјална заштита;
– остварува стручно-научна соработка со поединци и институции во земјата и странство;
– спроведува издавачка дејност;
– дава, обновува, продолжува и одзема лиценци за работа на стручните работници во јавна и приватна установа за социјална заштита, води регистар за издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци, преку формирана Комисија за лиценцирање ;
– спроведува континуирана едукација на стручните работници и проверка на примената на стручното знаење во постапката за издавање на лиценци.
– води регистар за лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија

Организациона структура на ЗСД
• Организациона структура на ЗСД
ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје во својата организациона структура има 4 служби:
• Служба за административни и помошно-технички работи, со два оддела, и тоа:
o Оддел за административна работа
o Оддел за помошно-технички работи
• Служба за надзор над стручната работа, мониторинг и евалуација
• Служба за истражување, анализа, едукација и развој и
• Служба за координација, информирање и поддршка

Структурата на вработените, според профил е следната:
Вкупно: 24 вработени (20 стручни извршители – даватели на јавни услуги и 1 адмистративен службеник и тоа:
дипломиран социјален работник 5
дипл.соц.работник-специјалист по ментално здравје 1
м-р. по социјална работа и соци.политика 3
д-р по педагошки науки 2
м-р.по човечки ресурси, дипл.педагог 1
м-р поевропски студии за интеграција и комуникација –дипл педагог 1
дипл.педагог 1
дипломиран психолог 3
дипломиран правник 3
дипломиран дефектолог 2
дипл. социолог, м-р. по соц. работа и соц. политика 1
економист 1

Известување за Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година е формирана Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација на стручни лица во установи за социјална заштита во […]

Известување за Комисија за лиценцирање

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година е формирана Комисијата за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за лиценцирање на […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисија за лиценцирање при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за лиценцирање

Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита ( СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) издава, обновува, продолжува и одзема лиценци за работа на стручните работници во установи за социјална […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за пријавување на кандидати за членови на Комисијата за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за професионален развој на стручните работници […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисија за одобрување на програми за континуирана професионала едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

 Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација

Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за професионален развој на стручните работници во  установите […]

Меѓународен ден на волонтери

По повод на меѓународниот ден на волонтерите, на
ден 05 декември 2019 година во просториите на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје се одржа средба помеѓу
претставници на Заводот,  Нејзината
Ексцеленција Ѓ-ѓа Кејт М. Брнз, амбасадорка на САД во […]

Семејното насилство во Македонија, во 2017 година

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
ДОБИЕНИ ПРЕКУ ОБРАБОТКА НА ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
ОД КВАРТАЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Статистички податоци за носителите на појавата:

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во 2017 година изнесува 1081, […]